4 Nabi yang Diyakini Masih Hidup Sampai Sekarang

3. Nabi Ilyas AS

Nabi Ilyas AS Nabi Yang Masih Ada Sampai Sekarang

gambar ilustrasi

Nabi Ilyas adalah nabi yang dikaruniai oleh Allah kehidupan yang lama bahkan dipercaya sampai saat ini. itu terbukti dari kisah nabi Ilyas dahulu.

Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa datang untuk mencabut nyawanya. Ketika itu Nabi Ilyas bersedih, Melihat Nabi Ilyas bersedih malaikatpun bertanya mengapa Nabi Ilyas bersedih. Nabi Ilyas pun menjawab dia besedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah setelah dia dicabut nyawanya.

Saat itulah, Allah memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Ilyas AS dan memberi waktu kepada Ilyas untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Hingga sekarang, Nabi Ilyas diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah.

4. Nabi Idris AS

Kisah Nabi Idris AS Nabi yang Diyakini Masih Hidup Sampai Sekarang

gambar ilustrasi

Nabi Idris adalah salah seorang Nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah setelah Adam AS. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati.

Menurut kisahnya pada suatu malam Nabi Idris AS didatangi Malaikat pencabut nyawa. Sebelum dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta persyaratan kepada Allah SWT untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Allah pun Mengkabulkannya. Maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga.Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Allah lalu menepati janjinya yang akan kembali menghidupkan Idris. Atas Izinnya Idris as kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah SWT.

Kemudian perjalanan dilanjutkan ke surga atas izin Allah. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam Syurga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah SWT hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya mereka masuk dan harus keluar lagi.

Namun sebelum keluar Surga Nabi Idris dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada Malaikat Maut: “Wahai Malaikat Maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam Syurga. Malaikat Maut pun berkata: Masuklah ke dalam Syurga, dan ambil sepatumu.” Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga Malaikat Maut memanggilnya: “Ya Idris, keluarlah!. Tidak, wahai Malaikat Maut, kerana Allah SWT telah berfirman bermaksud: “Setiap yang berjiwa akan merasakan mati.” (Ali-Imran: 185) sedangkan saya telah merasakan kematian.

Dan Allah berfirman yang bermaksud: “Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi Neraka itu.”(Maryam: 71) Dan saya pun telah mendatangi Neraka itu. Dan firman Allah lagi yang bermaksud: “… Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya (Syurga).” (Al-Hijr: 48).

Maka Allah menurunkan wahyu kepada Malaikat Maut itu: “Biarkanlah dia, kerana Aku telah menetapkan di azali, bahawa ia akan bertempat tinggal di Syurga.” Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya bermaksud: “Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.” (Maryam: 56-57).

Sejak saat itu Nabi Idris dipercaya masih hidup hingga saat ini dan berada di Surganya Allah SWT. Wallahu a'lam

Category: Khazanah IslamiTags: